ഞായറാഴ്‌ച, മേയ് 22

മലയാളത്തിന്‍റെ കമല


(ഓര്‍മയായിട്ടു മെയ്‌31-നു രണ്ടു വര്‍ഷം)

ലയാള ഭാഷക്ക് നീര്‍മാതള പൂക്കളുടെ സൌരഭ്യം നഷ്ടമായി. ചന്ദന മരങ്ങളുടെ മദ ഗന്ധം ഇനി മലയാളി മനസിനെ മത്തു പിടിപ്പിക്കില്ല.സ്നേഹിക്കാന്‍ മാത്രം അറിയാമായിരുന്ന

അവരുടെ മനസിനേറ്റ കൂരമ്പിന്റെ നീറ്റലില്‍ ഇനിയും വേദനിക്കാന്‍ വയ്യെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പാവം മുറിവേറ്റ പക്ഷി കൂടൊഴിഞ്ഞുപറന്നുപോയി.

ജീവശാസ്ത്രപരമായ സ്ത്രീപുരുഷാന്ന്തരങ്ങളെ അതിന്റെ പരസ്പരപൂരകതിലും..സൌന്ദര്യത്തിലും

ആവിഷ്കരികുന്നതില്‍ അവരോളം വിജയിച്ചവര്‍ മലയാളത്തില്‍ വേറെആരുംഇല്ല. പ്രണയവും..രതിയും..പ്രതി ലൈംഗികതയും സത്യസന്ധമായിആവിഷ്കരിച്ച്‌ മലയാളിയുടെ സഹജമായ കാപട്യങ്ങളെപരിഹസിച....ലയാളത്തിന്റെ കമലയെ അവഗണിച്ചോ, ആരാധിച്ചോ, അകതിനിര്താനും അപടനങ്ങളുടെ ആഘോഷന്ങ്ങളിലും പരിഹാസത്തിന്റെ നിന്ദ സ്തുതികളിലും കഥാപാത്രവല്‍കരിക്കാനുമാണ് അവര്‍ ജീവിച്ചിരിക്കെഎന്നും മലയാളി ശ്രേമിചിട്ടുള്ളത്. {]Wb¯nepw ssewKnIXbnepw ^yqU aX bmYmkvYnI \ne]mSpIfn \n¶v AWp InS apt¶m«v t]mIm³ C¶pw Ignbms¯mcp kaql¯n\v F§s\bmWv hnaX ssewKnIXbpw s]¬icoc¯nsâ A]mc km[yXIsf kw_Ôn¡p¶ Xpd¶p]d¨nepIfpw sh¨v s]mdp¸n¡m\mhpI..?

B¬s]¬ _Ô¯nse BßobXbpw `uXnIXbpw Hcp t]mse hntÑZn¡pIbpw \nehnepÅ cXn_Ô§fn kw`hn¡p¶Xv ]pcpjm[oiXbpsS {]Xybimkv{X aÞe¯n s]¬icoc¯ntâbpw hyànXz¯ntâbpw \ncmIcWamsW¶v AhÀ Xpd¶Sn¡pIbpw sNbvXp. s]®nsâ hm¡nepw Fgp¯nepw AhfpsS PohnXw Xncbp¶ kZmNmc t]meokpImcpsS sXdnhnfnIÄ Ahsc Hcp Ime¯v hÃmsX t\mhn¨ncp¶p. F¦nepw FÃm FXnÀ¸pIsfbpw N¦pd¸ntâbpw kXykÔXbpsSbpw Icp¯pä hm¡pIÄ sIm­vണ്ട് AhÀ AXns\ t\cn«p. {]mbhpw tcmKhpw Xfíp¶ icoc¯nsâ t\mhpIÄ s¡m¸w kvt\l¯nsâ IS sImXn¡p¶ AhcpsS Bßmhnsâ DÅdIfn A¡me§fn \mw tImcn\nd¨Xv Btcm]W¯ntâbpw ]cnlmk¯ntâbpw Iqc¼pI fmbncp¶p.
aebmfhpw tIcfhpw Dt]£n¨v aq¶mw {]hmk¯n\v AhÀ emhWw amdpw hn[w t\mhpIÄ am{Xw \ÂIn aebmfn Hcp Ime¯v Cu kvt\lKmbnIsb \mSpIS¯nbt¸mÄ temI¯n\p ap¼n aebmfn Xsâ a\Ênsâ hnimeXbnÃmbva Hcn¡Â IqSn t_m[ys¸Sp¯n. At¸mgpw ]Xnhp t]mse tIcfob s]mXpa\Ênsâ ]Xnhp \mSy§fmIp¶ I]S I®p\oÀ {]XnIcW§Ä¡pa¸pdw BßmÀYXbpsS AIws]mcpÄ BÀ¡pw AhImis¸Sm³ Ignªncp¶nÃ.
AhcpsS cN\IfneqsS \mw k©cn¡pt¼mÄ hnip²n hne]n¡p¶ IhnXIfn hnizkn¡m¯ Iaemkpc¿ Hcn¡epw A½ _memaWnb½sb t]mse IhnXsbgpXm³ B{Kln¨nÃ. AhnsSbmWv kpc¿bpsS hyIvXnXzw \mw thÀXncn¨dnbp¶Xv. Gsd tImfn f¡apണ്ട്m¡nb "Fsâ IY' ]pd¯p h¶t¸mÄ AhÀ kzoIcn¨ \ne]mSv CXv hyàam¡p¶p. a\pjys\ kvt\ln¡p¶p, ]t£.. a\pjycminsb c£n¡m³ tamlanà F¶v Ahscs¡m­vണ്ട് ]dbn¸n¨Xv AXnsâ shfn¨¯nemWv.
hnizmkcmlnXy¯nsâ cmInan\p¡nb A¼pIÄ ]e IYIfnepw \ndªp \n¶ncp¶p. a\pjy³ F¶pw X\n¨mWv \n¡p¶Xv. AhtâXmb A¨pX­n³ta Ah³ X\n¨p Xncnbp¶p F¶v "aXnepIÄ' F¶ IY \s½ ]Tn¸n¨p. km{¼ZmbnI coXnIsf shÃp hnfn¨p sIm­vണ്ട്kvt\l¯n\mbn Dgdp¶ Iptd IYm]m{X§sf \ap¡v ap¼nte¡v IpSªnSp¶p hണ്ട്n¡mfIfnÂ. aªv, t{]a¯nsâ hnem]Imhyw, \jvSs¸« \oemw_cn, ]cp´pIÄ, CS\mgnbnse I®mSn XpS§nb IYIfnemsI tNmc s]mSnªp InS¡p¶p. acW¯nsâ kq£ahpw kpXmcyhpamb ImgvNbmWv ]£nbpsS aW¯n ImWp¶Xv. Nph¶ ]mhmS, Fsâ kvt\lnX AcpW, Pm\p ]dª IY, k½À C³ I¡¯ apXemb \nch[n IYIÄ aebmf sNdpIYm kmlnXy¯nsâ Hcp ImeL«¯nsâ ]cntÑZamWv.
aebmf IYm kmlnXy¯n\v Hcp ]pXnb cN\mkt¦Xw krjvSn¨ Iaemkpc¿ Fgp¯n  BWpw s]®pansöpw iàamb Fgp¯v sImSp¦mäv t]msetbm kp\man t]msetbm F¶v DZvtLmjn¨v aebmf¯nse kv{XocN\Isf s]s®gp¯v F¶v hntijn¸n¡p¶ Nn´miànItfbpw hÀ¤oIcWt¯bpw ]pÑt¯msSbpw ]cnlmkt¯msSbpw t\cn«p.
aX§fpsS AXnÀhc¼pIsfsbÃmw A{]kàam¡ns¡mണ്ട് `ànbpw t{]ahpw Imahpw CSIeÀ¯nsbgpXnb am[hn¡p«nsb¶ IaemZmknsâ.. kvt\lw hmcnt¡mcn Xcp¶ t{]a`mP\s¯ tXSnbpÅ ITn\bm{XbpsS hnPbIcamb ]cyhkm\amWv Iaemkpc¿.
{]]©\mY\mb AÃmlpsh Xsâ t{]a\mY\mbn AhÀ kzoIcn¨p. AhÀ {]Jym]n¨p. "Ckvemw PemibamWv. AXn im´nbpsS ]¨¸v Rm³ Isണ്ട¯n¡gnªp. AXn Rm³ \o´p¶p. CXn Xs¶ PohnXkm^eyw Is­¯p¶p. Rm³ [\ybmbn..' Ckvemw kzoIcWw e£ykm£mXv¡mc¯n\pÅ amÀ¤ambmWv AhÀ sXcsªSp¯Xv. AXmIs« AhÀ Xpds¶gpXpgpIbpw sNbvXp. "bm AÃmlv' \nsâ shfn¨¯nepw \nsâ XWenepw kpJw tXSp¶p Rm³.. kpjp]vXnbpw.
PohnX¯nepS\ofw im´nbpw kam[m\hpw kpc£bpw kvt\lhpw tXSnbebpIbmbn cp¶ am[hn¡p«n F¶ Fgp¯pImcn. AXnsâ Ie¼epIfpw IY ]d¨nepIfpambncp¶p AhcpsS cN\Ifn \ndªp \n¶Xv. F¶m Xs¶ kam[m\¯nepw kaÀ¸W¯nepw A[njvTnXamb Hcp aX¯nepw kvt\l¯nsâ adphm¡mb {kjvSmhnepw kaÀ¸n¨tXmsS kpd¿ im´nbpsS imZzeXe§fn kpc£nXbpw kwXr]vXbpambn. a\Ênse Aim´nbpsS XncIÄ hnizmk¯nsâ Xoc¯v h¶Wªp.
hnip² JpÀxB\nse F¬]¯nsbm¼Xmw A²ymb¯nse 27 apX 30 hscbpÅ kqà§Ä Gäphm§nbmbncn¡mw AhÀ ]ctemIw {]m]n¨sX¶v Rm³ hnizkn¡p¶p. "AÃtbm im´n tXSnb Bßmth.., \o \nsâ \mY\nte¡v Xr]vXns]«hfmbpw, Xr]vXn tXSnbhfmbpw Xncn¨p sNÃpI. A§s\ Fsâ D¯aZmk³amcpsS Iq«¯n {]thin¨p sImÅpI.. Fsâ kzÀ¤¯n {]thin¨p sImÅpI' Ahcmhiys¸«Xpw AXpXs¶.
Fsâ bYmÀ° \mYm..
apdpsI ]nSn¡q \o..
hndbepÅ Cu Bßmhpw
hnd¡p¶ DSepw..
\nsâ ap¶n Rm³ A`bmÀ°n..
\nsâ apJymXnYn..
C\n.. C\n.. asämcmYnXysa´n\v..?
F¶p tNmZn¨v Iaemkpc¿ F¶ ]mhw kv{XoP³aw \t½mSv hnS ]dªp.
Hcp aXwamä¯nsâ AI¼Sn thണ്ട്mbncp¶p am[hn¡p«nbpsS aX\nct]£ a\Êns\ hmbns¨Sp¡m³. F¶n«pw Nne [mÀjvSy§Ä¡v adp]Sn ]dª NmcnXmÀ°y¯n\¸pdw aäpÅhÀ¡v sIm«ntLmjn¡m³ X¡ H¶pw AXnensöv sXfnbn¨p Ckvemw AhcpsS a¿¯v AhcÀln¡p¶ kvt\mlmZc§tfmsS J_dS¡nbt¸mÄ.
iàamb cN\Ifm aebmfnsb Cf¡n adn¨ncp¶ ]gb am[hn¡p«ntb¡mfpw Ct¸mÄ tIcf¯n\mhiyw BßobXbne[njvTnXamb Hcp A¨S¡ kv{Xo Nn´bmWv F¶ t]mknäohv \ne]mSpXdbn \n¶v t\m¡n¡mWpt¼mÄ Nhn«nbc¡s¸Sp¶ kv{XoXz¯n s\ {]Xntcm[n¡m\mhiyamb \oXnbpsS ]£w tNtcണ്ട് BIvSnhnÌmbn AhÀ \ne \n¶nà F¶Xv APnX apX kmdmtPmk^v hscbpÅ BIvSnhnÌpIfmb Fgp¯pImÀ DbÀ¯n¸nSn¡p¶ h\nXm hntamN\ {]iv\§fn Ahsct¸msebpÅ kzX{´ [njWmimenbpsS km¶n[yw Hcp ]t£, AhÀ Pohn¨ncn¡pambncps¶¦n Hcp apX¡q «mbn amdntbs\. X³aqew Xs¶ B hntbmKw aebmf kv{XobpsS Hcp cmjv{Sob \jvSw IqSnbmWv.
{]hmk¯nsâ NqSpw Nqcpw Adnª AhÀ _meyImew ImentUmkvtIm¸nse hÀ® s¸m«pIÄ t]mse I¡¯bnepw IhnXbpsS Bkàn hfÀ¯nb apws_bnse buÆ\hpw Bßob \ndhnsâ km^eyhpambn ]qs\bnse hmÀ²Iyhpw {]hmknbpsS P¸\§fpambn Ign¨pIq«n. AhcpsS A£c§Ä X¶ kzm[o\w A\oXn s]cpag t]mse \ap¡v Npäpw s]¿pt¼mÄ {]Xntj[¯nsâ iàamb {]XnIcW§Ä DbÀ¯p¶Xn F¶n sNep¯nb kzm[o\w hfsc hepXmWv. AhÀ _m¡n sh¨ Fgp¯nsâ \oÀamXf§Ä ]pXnb Xeapd¡v Adnhnsâ ]´semcp¡n IeÀ¸nÃm¯ kvt\l¯nsâ kÀ¤hk´§sf k½m\n¨v tZitZim´c§fn kpKÔw ]c¯s« F¶v \ap¡v {]Xymin¡mw....

jo_m cmaN{µ³, dnbmZv.

1 അഭിപ്രായം:

 1. ഒരു പക്ഷേ, നമ്മുടെ കാലമാവില്ല,
  തലമുറയാവില്ല വാക്കുകളാവില്ല
  വാക്കൊഴുകിയ ആ നദിയെ തിരിച്ചറിയുക.
  കാലത്തിനും ഏറെ മുമ്പ്
  പൂര്‍ണാര്‍ഥത്തില്‍ മനുഷ്യനെ എഴുതിയ
  ഒരാളെ അത്രപെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടില്ല
  കാലത്തിന്.
  മറുകാലത്തിന്റെ ആ വായനകള്‍ക്ക്
  കാതോര്‍ക്കുകയാവും ആ വരികള്‍...

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ