ശനിയാഴ്‌ച, നവംബർ 6

ചൊവ്വാഴ്ച, ഒക്‌ടോബർ 26

Article on Cyber crime

Theevra vadavum vibhajikya pedunna Maanavikathayum page # 1

Theevra vadavum vibhajikya pedunna Maanavikathayum page #2

Article on Foreign invasion in Printing Media.

Malayalathinte Kamala (Article on 1 Rememberance day )

About d woman name of Cyclones& its after effects (article in Cheppu )

War & d glimpses towards d history of War ( MM Daily)Page # 1

War & d glimpses towards d history of War ( MM Daily)Page # 2

Expatriate Life of Ladies Page # 1( Madhyamam 10 yr supplement )

Expatriate Life of Ladies Page # 2( Madhyamam 10 yr supplement )

Expatriate Life of Ladies Page # 3( Madhyamam 10 yr supplement )